กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

หลักสูตรพัฒนานักวิจัยออนไลน์

  Human Subject Assurance Training      This tutorial consists of three modules:
     1. Tutorial Introduction
     2. HHS Regulations & Institutional Responsibilities
     3. Investigator Responsibilities & Informed Consent
     4. Human Research Protections Program    
หากไม่สามารถ Link Website ได้ ดำเนินการดังนี้
     1. ไปที่ http://www.hhs.gov/ohrp/index.html
     2. เลือกเมนู Education
     3. เลือกเมนู Training
     4. ดูเนื้อหา หัวข้อ On-line Training Modules  
  Protecting Human Research Participants (PHRP) 

     These modules are designed to training the investigator education requirements of the National Institutes of Health (NIH) grant recipients. 


  ACTIVITY TITLE: Protecting Human Research Participants (PHRP) 
  การอบรมพัฒนาหัวหน้าโครงการวิจัย (E-Learning)      นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
     1. แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
     2. แนวทางการเขียนเอกสารขอความยินยอมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

 

 

หมวดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักวิจัย

                           

หมวดระบาดวิทยาประยุกต์

 


ข่าวสารอื่นๆ