กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

สนับสนุนการสืบค้นบทความวิชาการ

แจ้งกระบวนการสืบค้นเอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและโครงการวิชาการ กรมควบคุมโรค

        กรมควบคุมโรค มีภารกิจสำคัญในดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิชาการต่างๆ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้จากการวิจัยและการดำเนินโครงการวิชาการมาใช้เป็นมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในแผนงานป้องกันควบคุม กำจัด กวาดล้าง และยุติปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสุขภาพของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ดำเนินโครงการจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การสืบค้น รวบรวม และทบทวนความรู้จากเอกสารทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ ที่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทั้งที่ตีพิมพ์ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผ่านมานักวิจัยและนักวิชาการผู้ดำเนินโครงการวิชาการยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง เนื่องจากวารสารวิชาการต่างๆ มักกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ ฉบับเต็ม หรือ นักวิจัยและนักวิชาการผู้ดำเนินโครงการวิชาการไม่ทราบแหล่งสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การสืบค้น รวบรวม และทบทวนองค์ความรู้ล่าสุดเกิดขึ้นน้อย ทำให้งานวิจัยหรือโครงการวิชาการมีข้อจำกัดเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น เสนองานวิจัยหรือโครงการวิชาการที่ซ้ำซ้อน หรือไม่ได้สร้างความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น ข้อจำกัดเหล่านี้ ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานวิจัย และการดำเนินโครงการวิชาการของกรมควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง

 

 การสนับสนุนการสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (PDF)

 แบบคำขอใช้บริการสืบค้นบทความวิชาการ (Word)

แบบคำขอใช้บริการสืบค้นบทความวิชาการ (PDF)

ท่านสามารถส่งแบบคำขอใช้บริการมาได้ที่ E-mail :  [email protected]

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวธีราพร  อินต๊ะวงศ์ 

โทร. 02 590 3149

E-mail : [email protected]


ข่าวสารอื่นๆ