กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

        กรมควบคุมโรคได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค มูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ประเภททุนความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ กำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2567 

เอกสารเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น 25 ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 65)

♦ ใบสมัคร (PDF) รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 25 ปี 2566
♦ ใบสมัคร (word) รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 25 ปี 2566

♦ หัวข้อวิจัย สำหรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 25 ปี 2566 Update ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค.65

♦ เอกสารหัวข้อวิจัย สำหรับนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 25 ปี 2566 Update ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค.65

***หากสมัครขอรับทุนเลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน คปก. รุ่น 25 ปี 2566

 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

♦ รายละเอียดทุน คปก.

หมายเหตุ

1. กองนวัตกรรมและวิจัย จะเพิ่มเติมข้อมูลหัวข้อวิจัยกลุ่มโรคติดต่อ และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคเป็นระยะ ๆ โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สมัครรับทุน คปก. รุ่น 25 ปี 2566 ต้องดำเนินการติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทายาลัยด้วย ตนเอง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงตามเกณฑ์การรับสมัครทุน คปก. ของ วช.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 0 2590 3149

คุณธีราพร อินต๊ะวงศ์ และคุณโยทกา ผ่องไสยา


ข่าวสารอื่นๆ