กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ทุนศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562

               กรมควบคุมโรคได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค มูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ประเภททุนความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ กำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2567 มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏด้านล่าง

 

 

 

ผู้ประสานงาน กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดต่อ นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์ 

โทร.0 2590 3149   อีเมล [email protected]


ข่าวสารอื่นๆ