กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีวิทยา /แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีวิทยา /แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนามคม 2565 ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอทุนได้จาก www.nrct.go.th โดยมีกำหนดการส่งใบสมัครไปยังภารกิจวิเทศสัมพันธ์ วช. ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ