กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การใช้งานอักขราวิสุทธิ์

   กรมควบคุมโรค ในฐานะกรมวิชาการที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการสร้างผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กองนวัตกรรมและวิจัยจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรคสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 
   เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบการลักลอกทางวรรณกรรม คัดลอก และลอกเลียนผลงานวิชาการของผู้อื่น ได้อย่างถูกต้อง
 
  • ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/
  • หรือสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ตามเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นายอภิสิทธิ์  สนองค์
โทร. 02 590 3149
E-mail : irem.research@ddc.mail.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ