กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาวัตกรรม วิจัย จัดการความรู้ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570