กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

บริการสืบค้นบทความทางวิชาการ

กรมควบคุมโรคมีภารกิจสำคัญในดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิชาการต่างๆ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้จากการวิจัยและการดำเนินโครงการวิชาการมาใช้เป็นมาตรการแนวทาง และกิจกรรมในแผนงานป้องกันควบคุม กำจัด กวาดล้าง และยุติปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสุขภาพของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

ในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิชาการนักวิจัยหรือผู้ดำเนินโครงการจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การสืบค้น รวบรวม และทบทวนความรู้จากเอกสารทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ ที่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทั้งที่ตีพิมพ์ในประเทศ และต่างประเทศ

ที่ผ่านมานักวิจัยและนักวิชาการผู้ดำเนินโครงการวิชาการยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเนื่องจากวารสารวิชาการต่างๆมักกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ ฉบับเต็มหรือนักวิจัยและนักวิชาการผู้ดำเนินโครงการวิชาการไม่ทราบแหล่งสืบค้นที่มีประสิทธิภาพทำให้การสืบค้น รวบรวมและทบทวนองค์ความรู้ล่าสุดเกิดขึ้นน้อยทำให้งานวิจัยหรือโครงการวิชาการมีข้อจำกัดเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่นเสนองานวิจัยหรือโครงการวิชาการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ได้สร้างความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้วเป็นต้น ข้อจำกัดเหล่านี้ ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของงานวิจัยและการดำเนินโครงการวิชาการของกรมควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนการสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (PDF)
  • นายภานุกร รักกลิ่น
  • นายปิติภัทร รามทอง
  • โทร. 02 590 3149
  • E-mail : [email protected]