กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายไปทั่วโลก
และยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้ในการรักษา
และการป้องกัน รวมทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษา การคาดการณ์การระบาดในอนาคต การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และประเด็นอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมหารือแนวทางด้านการวิจัยเพื่อป้องกัน
และรับมือการระบาดของ COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Research and Innovation Coordinating Unit : CRIC)
ภายใต้กรมควบคุมโรค เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของประเทศ

ฐานข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ห้องปฏิบัติงานผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 6
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 590 3958