กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

enlightenedทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของกรมฯ

วิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปี 2565

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

8 ก.พ. ถึง 15 มี.ค.64

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ

  1. ระบบยาและ เวชภัณฑ์
  2. เทคโนโลยีทางการแพทย์
  3. กำลังคนด้านสุขภาพ
  4. ระบบบริการสุขภาพ
  5. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ   
  6. การเงินการคลังสุขภาพ
  7. ระบบอภิบาลสุขภาพ
  8. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ                                    

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>