กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

Basic Function Fund

enlightenedทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) : Basic Function Fund 

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)        

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

                                                                               

8 ก.พ. ถึง 15 มี.ค.64    

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับ OKR รายโปรแกรมหรือแพล็ตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ อววน. และแผนด้าน ววน. ของประเทศ                        

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกองนวัตกรรมและวิจัย โทร. 0 2590 3175

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>