กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

enlightenedมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

     กรมพระยาชัยนาทนเรนทร         <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>                                             

                                 

 

                


            

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 64

 

สถานะ เปิดรับข้อเสนอโครงการ 

 

 

 

 

ห้อข้อการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็น ปัญหา หรือนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ และเน้นหนักให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในปีนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ 

 

 

 

 


            

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>