กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับบรรจุในแผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉินภายใต้ WHO Country Cooperation Strategy 2022 - 2026

yesหน่วยงานหรือผู้สนใจเสนอโครงการ/แผนงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยมีกำหนดส่งโครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. หากเป็นโครงการ/แผนงาน ให้ส่ง Concept note เข้ามายังสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาวกชมน สุขโยยศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2262 8138 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
2. หากเป็นโครงการวิจัย ให้ส่ง Concept note เข้ามายังกองนวัตกรรมและวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะทำงานคัดเลือกและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กรมควบคุมโรค 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารวิจัย โทร 0 2590 3175 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0973 1863

heartศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19QS-faUnaSBSSiEJDHBFDwci6Tup8aFG