กองวัณโรค
Responsive image

กองวัณโรค ประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติ 2566 (Thailand National Tuberculosis Conference 2023)

 วันนี้ (12 ธันวาคม 2566) นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต้อนรับการประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติ 2566 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายเร่งรัดปัญหาและยุติวัณโรค” โดยมีแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวัณโรค บรรยายเรื่อง “Global TB Report 2023 และสถานการณ์วัณโรคประเทศไทย” พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรค นพ.เจริญ ชูโชติถาวร ที่ปรึกษาสถาบันโรคทรวงอก ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และพญ. เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และเรือนจำทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้ในการควบคุมวัณโรค และสร้างความร่วมมือในการควบคุมวัณโรคจากทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนกิจกรรม การดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีระบบ และยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


ข่าวสารอื่นๆ