กองวัณโรค
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนที่ 1  แต่งแต่งคณะทำงาน

* คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกองวัณโรค

* จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองวัณโรค ปีงบประมาณ  2566

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ

* ประกาศเจตตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต้อต้านการทุรริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

* รายงานผลการดำเนินการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคคลากร

ขั้นตอนที่ 3 การเชิดชูเทิดทูนพระมหากษัตริย์เข้าร่วมกิจกรรมอันเดกี่ยวกับสถาบัน

* พิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

* กิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567

ขั้นตอนที่ 4  กิจกรรมรณรงค์

* การรณรงค์กิจกรรมคุณธรรม 5 ประการ  พอเพียง มีวินัย สุตริต จิตอาสา กตัญญู  

ขั้นตอนที่ 5  ติดตาม/ประเมินผล(รอบ 6 เดือน)

* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรม จริยธรรม ของหน่วยงาน

ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรม จริยธรรม ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2566

ขั้นตอนที่ 7 กองวัณโรคจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรคุณธรรมต้นแบบ

* กองวัณโรคจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรคุณธรรมต้นแบบ

* จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 8 ติดตาม/ประเมินผล (รอบ 12 เดือน)

* รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ  2566

ติดตาม/ประเมินผล (รอบ 12 เดือน)

ขั้นตอนที่ 9 กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

* มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

* กิจกรรม 5 ส 

* มาตรการลดและประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบประเมินองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖