กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ

          - การให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance Service)

          - การให้บริการคำปรึกษา (Consulting Service)

 

ภารกิจ

          - สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของทรัพยากร

         - ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

         - ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง

         - การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การอำนวยความสะดวก การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม

        - พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพที่มีมาตรฐานและจริยธรรม