กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  • ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

ขั้นตอนที่ 7

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
  • ผลสำเร็จของการดเนินกิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”