กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการให้บริการความเชื่อมั่น และการให้บริการด้านคำปรึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศภายในปี 2580"

  วัฒนธรรมบริการ

            "เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม รีบด่วนบริการ สื่อสารไพเราะ"

  ปรัชญา

            "พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพผู้ตรวจสอบภายใน"

  ปณิธาน

            "โปร่งใส พอเพียง เที่ยงธรรม " 

  เป้าหมาย

           1. ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

           2. รายงานผลการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับตรวจ