กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายธีระ ลิ้มเจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ ฟักทิม

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
นางสาวจาริณี สรมานะ

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนพร ธนะไพศาขมาส

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวบงกช เจียมจิตพลชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวธารินี ตั้งวงษ์เลิศ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางเพชรดา สงวนนาม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางพรศรี บัวเงิน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวปณัสยา แสงหยก

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรนภัส แสงสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรณิชา ใจเฟือย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจารุวรรณ ทองประเทือง

นักทรัพยากรบุคคล