กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายธีระ ลิ้มเจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ (3321)

นางสาวเบญจวรรณ ฟักทิม

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (3321)

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
นางสาวจาริณี สรมานะ

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (3321)

นางสาวธนพร ธนะไพศาขมาส

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (3331)

นางสาวบงกช เจียมจิตพลชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (3321)

นางเพชรดา สงวนนาม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (3331)

นางพรศรี บัวเงิน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (3321)

นางสาวกนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (3321)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวปณัสยา แสงหยก

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (3018)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรนภัส แสงสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3018)

นางสาวจารุวรรณ ทองประเทือง

นักทรัพยากรบุคคล (3018)