สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ขั้นตอนที่ 1 
► คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ขั้นตอนที่ 2 
► แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคอ.2566

 ขั้นตอนที่ 3 
องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566
► นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
► ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
► ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
► ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 ภาพกิจกรรม 

   
► สวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา  Video 
► พิธีทำบุญสำนักงานถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  Video 
► ALC ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการแบ่งปันรักเพื่อผู้อื่น

► การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
► ALC ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการแบ่งปันรักเพื่อผู้อื่น
► จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และ สนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Video 

 ขั้นตอนที่ 4 
► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
► ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 ขั้นตอนที่ 5 
► ทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
► การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
     • คลิปวีดีโอร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
     • สรุปองค์ความรู้และสาระสำคัญการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

     • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน

 ขั้นตอนที่ 6 
► กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     • บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 2566
     • บุคลากรดีเด่นกรมควบคุมโรค 2566

 ขั้นตอนที่ 7 
► ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 
 "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" 
► สรุปแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

 ขั้นตอนที่ 8 
► ร่วมถอดบทเรียน(Lesson learned) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
► การเผยแพร่องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผน

 ขั้นตอนที่ 9 
► องค์กรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผน ผ่านช่องทางต่างๆ

 กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" 
► สวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา  Video 
► พิธีทำบุญสำนักงานถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  Video 
► ALC ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการแบ่งปันรักเพื่อผู้อื่น

► การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
► ALC ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการแบ่งปันรักเพื่อผู้อื่น
► จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และ สนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Video 
► สคอ. ร่วมงานตลาดนัดคุณธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

►กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ตามเทศการและ ประเพณีที่ดีงามของไทย


ข่าวสารอื่นๆ