สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้

          1. รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค  (https://alcoholact.ddc.moph.go.th/act/) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

          2. รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (https://alcoholact.ddc.moph.go.th/act/) และระบบกลางทางกฎหมาย (http://law.go.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

          เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ดังนี้


ข่าวสารอื่นๆ