สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. .... และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนี้

1. รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (http://law.go.th) ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567
2. รับฟังความคิดเห็นโดยมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ และเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค (https://forms.gle/ySuKYsHZfTszCzMa8) ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ดังนี้
 


ข่าวสารอื่นๆ