สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
สธ 0422.13/พ12
6 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
2564
5 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
1745000
-
10
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-