สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นายพราน ไพรสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นายไกรฤกษ์ สุธรรม

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางณวรัฎ อติรัตนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายมานิต คงแป้น

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

งานนิติการ
นางสาวธัณย์สิตา วิเศษสิงห์

หัวหน้างานนิติการ

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางโสภา วิชยพงศ์กุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร
นาวาตรีหญิงวีรนุช เพ็ญวันศุกร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางสาวณัฏฐกัญจน์ ทิพย์เครือ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางสาวฉวีวรรณ ใช่ประพันธ์กูล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล
นายภควัต กุลจันทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางขวัญตา สุธรรม

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
นางสาวสงกรานต์ ดีรื่น

หน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
นางจอมสุดา อินทรกุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นายกวี โพธิ์เงิน

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน
นางสาวศุภลักษณ์ แย้มสกุล

หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยา
นางสาวกรุณา สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ