สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นายพราน ไพรสุวรรณ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางณวรัฎ อติรัตนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายมานิต คงแป้น

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิติการ
นางสาวธัณย์สิตา วิเศษสิงห์

หัวหน้ากลุ่มนิติการ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางโสภา วิชยพงศ์กุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร
นาวาตรีหญิงวีรนุช เพ็ญวันศุกร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายไกรฤกษ์ สุธรรม

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางขวัญตา สุธรรม

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล
นายภควัต กุลจันทร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นายธีรเนตร พานิชเจริญ

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
นางสาวสงกรานต์ ดีรื่น

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
นางจอมสุดา อินทรกุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นายกวี โพธิ์เงิน

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน
นางสาวศุภลักษณ์ แย้มสกุล

หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยา
นางสาวกรุณา สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ