สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
นายพราน ไพรสุวรรณ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางณวรัฎ อติรัตนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิติการ
นางสาวนางสาวธัณย์สิตา วิเศษสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอาชิรญาณ์ ใจจง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร
นางเพชรรัตน์ อรุณภาคมงคล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายไกรฤกษ์ สุธรรม

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางนางขวัญตา สุธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นายชีวิน สมสว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นายธีรเนตร พานิชเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางเพ็ญรุ่ง ฉัตรไชยรัชต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
นางจอมสุดา อินทรกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
นางกวี โพธิ์เงิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์
นางสาวศุภลักษณ์ แย้มสกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข
ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นายอนุศักดิ์ ปราสาร

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ระดับ 2

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิวัฒน์ ศรีทองทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสาววมนฤดี เอี่ยมวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ (บางสะพาน)
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอนุรัตน์ สงค์อินทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี
นายชลิต เข็มมาลัย

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.๔ จังหวัดราชบุรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส