สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อการเตรียมพร้อมปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการจัดเตรียมการประชุม Morning Brief ศูนย์ปฏิบัติการ EOC

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์และวางแผน (SAT&Planning)

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และคัดกรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มาจากพื้นที่ได้รับผลกระทบโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยงช่วงก่อนสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยงช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การจัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP)

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉิน กรณีอาชญากรรมหรืออาวุธชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Activate EOC) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง แนวทางในการลดระดับ (Deactivate) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง กระบวนการสอบสวนและควบคุมโรค

ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉินของโรคและภัยสุขภาพ