สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 657
8 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
2564
8 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
857680
-
16
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

๑. ผลิตภัณฑ์ทากันยุง สารออกฤทธิ์ DEET Content  ไม่น้อยกว่า ๑๒% w/w (ชนิดโลชั่น ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิลิตร (๑๐.๑๙.๑๕.๐๙ )จำนวน ๑๑,๒๐๐ ขวด/หลอด ราคาขวด/หลอดละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐  บาท    
๒. ผลิตภัณฑ์ทากันยุง สารออกฤทธิ์ DEET Content  ไม่น้อยกว่า ๑๒% w/w (ชนิดน้ำ หัวสเปรย์) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิลิตร (๑๐.๑๙.๑๕.๐๙) จำนวน ๑๐,๒๔๒ ขวด ราคาขวดละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๙,๖๘๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๗,๖๘๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

-