สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
14 มิถุนายน 2565
-
2565
-
-
240
-
1
2565
งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-
-