สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
ไม่มี
11 มกราคม 2566
16 มกราคม 2566
2566
11 มกราคม 2566
16 มกราคม 2566
2926800
-
12
2566
งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
ไม่มี
11 มกราคม 2566
-