สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
15/2566
17 มีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566
2566
17 มีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566
911300
-
10
2566
งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-