สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
ไม่มี
28 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
2567
-
-
1080000
-
13
2566
งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
เงินบำรุง
เหมาบริการ
ไม่มี
-
-