สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 1924 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566
8 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
2566
-
-
336000
-
1
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-
-