สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0422.13/พ 1982 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566
2 ตุลาคม 2566
2566
-
-
17100
-
7
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-