Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 158
25 ตุลาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562
2563
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
810000
-
13
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินบำรุง
ซื้อ
03/2563
-

วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- น้ำยาตรวจ CD๔, ๕๐ tests จำนวน ๖๐ กล่อง ราคากล่องละ ๑๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)