สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผอ.สคร.5 ราชบุรี แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการวัคซีน และการควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.เพชรบุรี

แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผอ.สคร.5 ราชบุรี แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการวัคซีน และการควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 สสจ. เพชรบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ