สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จเพชรบุรี่ นิเทศการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ณ คลินิกมาลาเรียบ้านโป่งลึก

วันที่ 26 เมษายน 2565

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จเพชรบุรี่ นิเทศการดำเนินงาน

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ณ คลินิกมาลาเรียบ้านโป่งลึก

รายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. ติดตามสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอย

2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรว.1และการติดตามผลการรักษา (FU

3.กำกับติดตามการนสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้าง (IRS) พื้นที่แพร่เชื้อบ้านโป่งลึกบางกลอย

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ