สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ราชบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ จังหวัดราชบุรี และคืนข้อมูลการสำรวจปริมาณโซเดียมในตัวอย่างอาหาร

วันที่ 26 เมษายน 2565

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565 และคืนข้อมูลการสำรวจปริมาณซเดียมในตัวอย่างอาหารด้วยเครื่องวัดเกลือ (Salt meter)ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อระดับ

จังหวัด อำเภอ และตำบล ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั้ง 10 อำเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  นักโภชนาการของโรงพยาบาล ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอสม.

ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัดต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ