สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

4 แยกปลอดโควิด ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน 1) แยกกิน 2) แยกใช้ 3) แยกทิ้ง 4) แยกอยู่

4 แยกปลอดโควิด ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน 1) แยกกิน 2) แยกใช้ 3) แยกทิ้ง 4) แยกอยู่

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีมาตรการผ่อนคลาย และสามารถมาทำงานได้ตามปกติ รวมถึงสถานศึกษาได้ทำการเปิดเรียนแบบ onsite ทำให้คนในครอบครัวสามารถนำเชื้อมาติดกันได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ผลักดันให้ประชาชนดูแลสุขภาพกาย จิต และสังคม โดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติข้อที่ 10 มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม แนะ 4 แยก ปลอดโควิด 19 ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน ดังนี้ 
1) แยกกิน ไม่ใช้มือเปล่าหยิบอาหารเข้าปาก ก่อนทานต้องล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างในการรับประทาน และรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่  
2) แยกใช้ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม ผ้าเช็ดตัว  
3) แยกทิ้ง แยกขยะติดเชื้อ ทิ้งในถุงขยะฉีดพรมแอลกอฮอล์ 70 % ปิดถุงให้แน่น ติดป้าย “ขยะติดเชื้อ” ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ล้างมือทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์เจล  
4) แยกอยู่ ไม่รวมตัวกันจำนวนมาก เมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงสูง หรือมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก แยกตัวออกจากผู้อื่น และตรวจ ATK ทันที เมื่อทราบผล และเฝ้าระวังอาการเพื่อรักษาต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ