สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ดำเนินการสนับสนุน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และโรงพยาบาลนภาลัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการสนับสนุน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และโรงพยาบาลนภาลัย โดยสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล Health Profile PM2.5 และร่วมวางแผนการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5

 


ข่าวสารอื่นๆ