สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ข้อกำหนดประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ข้อกำหนดประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Health Insurance Instruction and Requirements for Non-Thai Travelers Entering into the Kingdom of Thailand)

ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/idcp/pagecontent.php?page=1191...

#มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

#กรมควบคุมโรค

 


ข่าวสารอื่นๆ