สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 วางแผนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เชิงรับ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 13 มกราคม 2566

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดำเนินการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมกันวางแผนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เชิงรับ ทั้งแผนการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การส่งต่อเพื่อปรึกษาหรือวินิจฉัย

 


ข่าวสารอื่นๆ