สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 มีนาคม 2566

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

นำทีมโดย

1.นางสาวฉัตรนริทร์ พลการ เภสัชกรชำนาญการ

2.นางสาวศิริวรรณ พูลพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3.นางสาวไพรินทร์ สีน้ำอ้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4.นางสาวสุภาวัลย์ ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทั้งนี้มีเป้าหมายในการประเมินฯ จำนวน 1 หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ้งเกณฑ์การประเมินประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน 1.มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 2.มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน 3.มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 


ข่าวสารอื่นๆ