สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 7 มีนาคม 2566

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นำทีมโดย

1.นางสาวฉัตรนริทร์ พลการ เภสัชกรชำนาญการ

2.นางสาวศิริวรรณ พูลพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3.นางสาวไพรินทร์ สีน้ำอ้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4.นางสาวสุภาวัลย์ ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทั้งนี้มีเป้าหมายในการประเมินฯ 2 หน่วยบริการ คือ 1.โรงพยาบาลกำแพงแสน 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ้งเกณฑ์การประเมินประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน 1.มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 2.มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน 3.มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สรุปผลการประเมินฯทั้ง 2 หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์การประเมินฯมีการดำเนินได้ตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มากกว่าร้อยละ80

 


ข่าวสารอื่นๆ