สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผลงานวิชาการเรื่อง ความชุกของการดื้อยาต้านไวรัสจากสิ่งส่งตรวจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

ผลงานวิชาการเรื่อง ความชุกของการดื้อยาต้านไวรัสจากสิ่งส่งตรวจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

 

จัดทำโดย นางสาวเกาวลิน ศรีบรรพต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ