สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผลงานวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ผลงานวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

 

จัดทำโดย นางกานต์ชนก  อุบลบาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 จังหวัดราชบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ