สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3974 กลุ่มระบาดวิทยา

2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1347 กลุ่มโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ