สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผลงานวิชาการ - เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคด้วยอาหารแข็งและอาหารเหลวที่พบเชื้อวัณโรค ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ผลงานวิชาการ
เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคด้วยอาหารแข็งและอาหารเหลวที่พบเชื้อวัณโรค ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

จัดทำโดย
นางสาวผกาพร พุ่มพวง (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ)
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ