สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

มาตรฐานความปลอดภัย รถรับ - ส่งนักเรียน

✅???? ✅มาตรฐานความปลอดภัย รถรับ - ส่งนักเรียน พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน ..????

ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

???? Website : https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php...

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ