สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผลงานวิชาการ - การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565

ผลงานวิชาการ
เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565

จัดทำโดย
นางสาวมนฤดี เอี่ยมวงษ์ (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี


ข่าวสารอื่นๆ