สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  สรุปแผนปฏิบัติราชการ 2566          

   แผนจัดซื้อยา 2566                           

   แผนปฏิบัติราชการ สคร.5   

     ค่านิยม สคร.5
     ยุทธศาสตร์ สคร.5
     วิสัยทัศน์ สคร.5