สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ยุทธศาสตร์ สคร.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กร